StatutCele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie, promowanie, organizowanie i generowanie szeroko pojętych działań kulturalnych skupionych wokół dziedziny teatru, tańca, muzyki i performansu, przy szczególnym uwzględnieniu aktywności artystycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.
Stowarzyszenie jako niezależne stowarzyszenie twórców i miłośników sztuki, skupionych wokół szeroko rozumianej idei teatru jako syntezy sztuk, za główne cele stawia sobie:
a. integrację środowiska artystycznego,
b. propagowanie i upowszechnianie twórczości artystycznej w kraju i za granicą,
c. działanie na rzecz rozwoju twórczości poprzez wspólne przedsięwzięcia artystów różnych dyscyplin sztuki, propagowanie różnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu,
d. tworzenie możliwości finansowych i organizacyjnych dla wspierania działalności artystycznej,
e. promowanie dokonań artystycznych członków Stowarzyszenia, propagowanie i upowszechnianie sztuki wśród różnych grup wiekowych,
f. współpracę z instytucjami artystycznymi, organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i centralnymi w zakresie spraw dotyczących środowiska artystów skupionych wokół Stowarzyszenia.
g. działalność edukacyjną, wychowawczą oraz terapeutyczną poprzez sztukę, pobudzanie twórczej aktywności, rozwój pasji, zdolności i umiejętności aktorskich, zainteresowań teatralnych, tanecznych, plastyczno-technicznych, muzycznych, nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
h. promowanie pozytywnych wzorców zachowania, postawy tolerancji i życzliwości wobec innych, szerzenie wielokulturowości oraz działania na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela i prowadzenie działalności prospołecznej przy szczególnym uwzględnieniu środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, środowisk defaworyzowanych, grup dysfunkcyjnych oraz osób zagrożonych marginalizacją.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną w poniższym zakresie:
a. produkcję, promocję i realizację spektakli teatralnych,
b. przygotowywanie, organizację i promocję występów, widowisk, wystaw, happeningów, koncertów, akcji i innych działań artystycznych związanych z różnymi dziedzinami sztuki oraz ich nieodpłatną lub odpłatną prezentację,
c. organizowanie festiwali, konkursów, wykładów i szkoleń,
d. organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych (teatralnych, performatywnych, tanecznych, muzycznych, plastycznych) i terapeutycznych - terapia poprzez sztukę,
e. realizacja projektów łączących różne dziedziny aktywności artystycznej: teatr, sztuki wizualne i plastyczne, taniec, muzykę,
f. udział w przeglądach, konkursach, festiwalach artystycznych - promowanie własnych projektów,
g. współpracę z organizacjami (w tym pozarządowymi) i instytucjami kulturalnymi z kraju i z zagranicy,
h. organizowanie wymiany kulturalnej i współpracy artystycznej z innymi narodowościami i kulturami.
i. prowadzenie (z uwzględnieniem internetu) działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, edukacyjno-szkoleniowej i naukowej,
j. pobudzanie i wspieranie aktywności kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,
k. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
l. inne działania przyczyniające się do realizacji celów Stowarzyszenia,
m. zakup odpowiedniego sprzętu (dla potrzeb pracy biurowej i organizacyjnej) a także rekwizytów, elementów scenografii (dla potrzeb przygotowywanych widowisk teatralnych),
n. dokumentacja własnej działalności (strona internetowa, fotografie, kronika działalności).

Popularne posty